RODO

RODO

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 4.5.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 późn. zm.), Michał Kwapis, prowadzący stronę internetową Herbalzone.pl jako administrator danych osobowych wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 4.5.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 późn. zm.).

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane.

 Kto jest administratorem danych osobowych?

Informujemy, że Administratorem jest Michał Kwapis, prowadzący stronę internetową HERBALZONE.PL, adres korespondencyjny: Barycz 72, 26-200 Końskie (dalej także zwany herbalzone.pl).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez herbalzone.pl możesz skontaktować się pod dostępnym pod adresem e-mail: kontakt@herbalzone.pl

Jaka jest podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, za Pana/Pani zgodą, w celu nawiązania kontaktu w sprawach handlowych (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celu wykonania zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto spoczywają na nas obowiązki podatkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W jakim celu gromadzone są dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej.

Skąd pozyskiwane są Pana/Pani dane?

Jeżeli Pan/Pani zawiera z nami umowę, dane podaje nam Pan Pani sam/a w związku z zawieraną umową.

Komu przekazywane są Pana/Pani dane?

W celu wysokiej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji Pana/Pani dane mogą być przekazywane dostawcom towarów i usług zaopatrujących herbalzone.pl (m.in. firmom transportowym, kurierskim i pocztowym).

Czy Pana/Pani dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Czy musi podać Pan/Pani podać swoje dane?

Jeśli zawrzemy umowę – ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Pana/Pani danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia rachunku czy przesłania zamówienia pod wskazany adres.

Pan/Pani nie ma obowiązku podania danych, jeśli nie zawieramy umowy. jednakże bez ich podania nie będziemy mogli się z Panem/Panią skontaktować ani przesyłać ważnych informacji handlowych

Kto ma prawo do wglądu, usunięcia lub zmiany zgromadzonych przez nas danych osobowych?

Każdy, czyje dane są przetwarzane przez herbalzone.pl, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

Wycofanie udzielonej zgody można wykonać poprzez e-mail do nadawcy mailingu.